Diversen in Oldeberkoop

Diversen in Oldeberkoop

De Dreijer

Stichting Dorpsblad De Dreijer

Ontstaan
De Dreijer is één van de oudste dorpsbladen in Friesland. Begin jaren zestig van de vorige eeuw bestond er behoefte aan een eigen contactorgaan voor de gezinnen van de dorpen Olde- en Nijeberkoop. Men werd wel voorzien van informatie via allerhande bladen, maar het eigene van de dorpsgemeenschappen werd daarbij gemist. Derhalve nam de kerkenraad het initiatief om te onderzoeken hoe in deze leemte kon worden voorzien.

Grondlegger en promotor van dit alles was ds. Krikke, destijds predikant van de kerkelijke gemeente Olde- en Nijeberkoop. Er bestond al geruime tijd het plan om, uitgaande van de plaatselijke hervormde gemeente, een contactorgaan te verspreiden ten behoeve van alle gezinnen in Olde- en Nijeberkoop. Vrijwel gelijktijdig is toen besloten ook de plaatselijke verenigingen en organisaties van het blad gebruik te laten maken. De eerste Dreijer verscheen in september 1962.

De Dreijer, van oorsprong een uitgave van de kerk- en dorpsgemeenschap Olde- en Nijeberkoop, draait sinds 1970 op een aantal onafhankelijke vrijwilligers die op persoonlijke titel handelden. Het was een commissie zonder rechtspersoonlijkheid. Inmiddels is het dorpsblad ondergebracht in een stichting. Het blad verschijnt maandelijks.

Naam
De naam DREIJER is afkomstig van de bekende Stellingwerver, wijlen H.J. Bergveld uit Appelscha. Hij heeft getracht een naam te vinden die aansloot bij het doel van het op te richten blad. Hij is toen terechtgekomen bij DREIJER (in het Nederlands wartel of draaiwartel). De Dreijer symboliseert het mechanisme van een wartel. Het beoogt een hechte verbinding tot stand te brengen tussen mensen, verenigingen, organisaties etc. in Olde- en Nijeberkoop, elk met behoud van ieders zelfstandigheid.

Redactie
De redactie wordt gevormd door:
mevr. H. Lussing Oosterwoldseweg 8 8421 PA Oldeberkoop 0516 451322 (tevens eindredactie)
de heer S. ter Heide Grietmansstraat 5 8421 RK Oldeberkoop 0516 451491
de heer J. Nijboer Schuinpad 28 8421 PX Oldeberkoop 0516 451789
de heer A. Meestringa, Oosterwoldseweg 60a, 8421 RN Oldeberkoop, tel. 06-16580653
mevr. M. v.d. Meulen-de Vries Schuinpad 20 8421 PX Oldeberkoop 0516 451715 e-mail  administratie/abonnementen.

De kopij dient voor de 10e van elke maand te worden ingeleverd bij het redactieadres: Oosterwoldseweg 8, 8421 PA Oldeberkoop of per e-mail te worden gezonden naar: [email protected] 

Anonieme inzendingen of stukken zonder duidelijk adres van de afzender worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich altijd het recht voor stukken in te korten of niet tot plaatsing over te gaan.

Abonnement
Een abonnement op de Dreijer kost momenteel minimaal € 12,00 per jaar, maar meer mag natuurlijk ook. 

Uitvaartvereniging De Laatste Eer

 

Vereniging voor begraven en cremeren
Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” in Oldeberkoop, opgericht in 1917, heeft als doelstelling op basis van onderlinge solidariteit en nabuurschap, een overledene op een waardige wijze naar de laatste rustplaats te brengen, zonder enige vorm van winstbejag. De vereniging is aangesloten bij de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland.

Wat kunt u verwachten van onze vereniging
Om de verzorging van de uitvaart in deze moderne en veeleisende maatschappij op een hoog peil te kunnen houden, is gekozen voor samenwerking met een professionele uitvaartverzorger. Deze regelt de complete begrafenis of crematie en heeft de algemene leiding van de uitvaart. Vanzelfsprekend gebeurt dit in nauw overleg met en volgens de wensen van de nabestaanden. ”De Laatste Eer” hanteert hierbij het uitgangspunt dat ieder, voor zover wettelijk mogelijk, vrij moet zijn om de uitvaart naar eigen inzicht in te richten.

 Hoe wordt u lid van onze vereniging
Iedereen in ons werkgebied kan lid worden van onze vereniging. Als lid dient men jaarlijks een contributie te betalen, die jaarlijks door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. Voor 2014 is de contributie als volgt vastgesteld:
voor gezinnen (kinderen beneden 18 jaar inbegrepen: € 35,00;
voor alleenstaanden: € 17,50;
voor inwonende kinderen van 18 jaar en ouder: € 17,50;
voor eenoudergezinnen met kinderen jonger dan 18 jaar: € 17,50 per jaar.
Als één of allebei de ouders/partners lid zijn, betalen kinderen tot 18 jaar geen contributie.
Wordt men op oudere leeftijd lid van onze vereniging, dan hanteert de vereniging een naar leeftijd opgestelde tabel.

Voor leden van de vereniging wordt op de kosten van de dienstverlening een korting in mindering gebracht, die jaarlijks door de algemene vergadering wordt vastgesteld. De ledenkorting voor 2014 is vastgesteld op € 925,00 per sterfgeval. Wanneer u als lid van de vereniging geen gebruik wil maken van de dienstverlening van de vereniging, dan vervalt het recht op ledenkorting indien niet vooraf met het bestuur of de uitvaartverzorger wordt overlegd.

Melding van een overlijden
Bij een overlijden dient men zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de uitvaartverzorger van onze vereniging, die dag en nacht bereikbaar is onder telefoonnummer (0521) 38 17 90 (Uitvaartverzorging Kiers, Frederiksoord).

Voor een goede dienstverlening is het van wezenlijk belang dat adreswijzigingen en wijzigingen in de gezinssamenstelling zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan de ledenadministratie.

Bestuur
- de heer J.B. van Elp, voorzitter, tel. (0516) 45 18 63;
-de heer K.de Jong, waarnemend secretaris,  tel. (0516) 45 16 30, Willinge Prinsstraat 19, 8421 PE Oldeberkoop;
-de heer S. van Randen, penningmeester, tel. (0516) 45 12 97;
- mevrouw G. Ruitenberg, ledenadministratie, tel. (0516) 45 15 38, Oosterwoldseweg 35, 8421 RR Oldeberkoop;
- de heer K. de Jong, ledenwerving, tel. (0516) 45 16 30.

E-mailadres en website
Het e-mailadres is [email protected]

Meer informatie is te vinden op www.uitvaartverenigingoldeberkoop.nl

De Oolde Schoele

Stichting De Oolde Schoele

Vooraf
Op 1 juli 2008 overleed Grietje van der Wal op 94-jarige leeftijd. Zij leerde veel Oldeberkopers de grondbeginselen van het lezen, schrijven en rekenen. Zij hield van Oldeberkoop en bleef ook na haar pensionering nog lang actief in het verenigingsleven van ons dorp.

Haar gevoelens voor Oldeberkoop heeft zij tot uiting gebracht in haar laatste wilsbeschikking. Zij heeft namelijk tot enig erfgenaam benoemd de bij haar testament opgerichte stichting “Stichting De Oolde Schoele”. In de statuten, die na het overlijden van mevrouw Van der Wal zijn vastgelegd, is als doelstelling opgenomen: “Het verstrekken van jaarlijkse eenmalige uitkeringen vanuit het rendement van het vermogen van de stichting aan rechtspersonen of andere instellingen die zich in de meest algemene zin inspannen voor een leefbare samenleving in Oldeberkoop en naaste omgeving.

Bestuur
Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:
voorzitter: Simon ter Heide, Grietmansstraat 5, 8421 RK Oldeberkoop
secretaris: Hennie Lussing, Oosterwoldseweg 8, 8421 PA Oldeberkoop (e-mail: [email protected])
penningmeester: Jan van Veen, Molenhoek 18, 8421 PH Oldeberkoop

Wat u moet doen om in aanmerking te komen voor een bijdrage
Schriftelijke verzoeken om voor een bijdrage in aanmerking te komen dienen uiterlijk 1 augustus van elk jaar te worden ingediend bij de secretaris. Besluitvorming door het bestuur volgt in de maand september van dat zelfde jaar. Indieners van verzoeken worden schriftelijk op de hoogte gesteld van de beslissing.

ANBI-status
Stichting De Oolde Schoele is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Stichting De Oolde Schoele is opgericht 21 augustus 2008 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01136084. De stichting is gevestigd in de gemeente Ooststellingwerf. Het secretariaat is gevestigd aan de Oosterwoldseweg 8, 8421 PA Oldeberkoop Stichting De Oolde Schoele is per 1 juli 2008 aangemerkt als ANBI instelling onder nummer 8198.13.667 De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan zijn: Stichting De Oolde Schoele voert haar doelstelling actief uit via een zeer toegankelijke procedure. In het voorjaar wordt ieder jaar via de regionale pers aangegeven dat er aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend, die passen in de doelstelling van de stichting. Ook via de website is de benodigde informatie hierover te vinden. Het driekoppige bestuur neemt ieder jaar in het najaar een besluit over het al of niet honoreren van de ingediende aanvragen. Bij aanvragen die onder tijdsdruk staan is besluitvorming buiten de normale procedure om altijd mogelijk. Het aanwezige vermogen is goed belegd en er vindt ieder jaar een accountantscontrole plaats. De bestuurders ontvangen voor hun werk geen vergoeding.

 

Dorpsarchief

Stichting Dorpsarchief Oldeberkoop e.o.

In het verleden is door diverse mensen al het een en ander verzameld en bewaard over de geschiedenis van Oldeberkoop. Dominee Krikke en huisarts Annema hebben begin jaren zestig van de vorige eeuw de basis gelegd voor het huidige archief. In het archief worden documenten, geschriften, kranten, boeken, stambomen en foto’s bewaard over Oldeberkoop en haar bewoners uit heden en verleden. In de archiefcommissie zitten momenteel tien personen die bezig zijn met uitzoeken en rubriceren, de gegevens opslaan in de computer en de archiefstukken opbergen in kasten. Ook beheert het dorpsarchief voor een aantal verenigingen en instellingen uit Oldeberkoop de archieven.

Het dorpsarchief is ondergebracht in het gebouw van de voormalige Voorschotbank, later Bank Bercoop, aan de Willinge Prinsstraat. Dit gebouw is eigendom van de Stellingwarver Schrieversronte. Het dorpsarchief huurt ruimte, waaronder de brandvrije kluis. Stichting Dorpsarchief Oldeberkoop is financieel afhankelijk van donateurs. Hoewel we al een grote collectie geschriften en foto’s hebben, zijn wij nog altijd op zoek naar meer foto’s, documenten, boeken en dergelijke over Oldeberkoop en haar bewoners uit heden en verleden.

Contactpersoon: Roelof Dragt, telefoon: (0516) 45 17 51, e-mail: [email protected]
Postadres: Molenhoek 57, 8421 PL Oldeberkoop
Website: www.dorpsarchiefoldeberkoop.nl

De foto van de Oosterwoldseweg stamt uit 1907.

Geitefok

De Geitefok is de oudste oudejaarsvereniging in de regio. Het is een club van niet getrouwde mannen. De club is opgericht in 1945.

De voornaamste doelstellingen zijn:

 • De jaarwisseling op ludieke wijze te vieren, door o.a. tijdens de jaarwisseling verenigingen, instellingen en soms privé personen in het zonnetje te zetten door cadeaus te geven of diensten aan te bieden.
 • Zoveel mogelijk positieve publiciteit voor zichzelf en Oldeberkoop te maken. Dit wordt nagestreefd door middel van een zo ludiek mogelijk programma.

Als één van de leden trouwt, beëindigt automatisch het lidmaatschap. Zijn bruiloftsfeest wordt meestal spectaculair “verstoord” en geprobeerd wordt de feestvreugde op te voeren. De Geitefokkers zijn te herkennen aan een blauwe broek en kiel, gele klompen, een rode zakdoek om de hals geknoopt met daarbij nog een zwarte pet op. Zij dragen als versiering een eierdopje, een bierviltje en een flesopener. Om alle “stunts” te kunnen volbrengen, hebben ook zij geld nodig. Eén keer per jaar (meestal in december) komen zij in vol ornaat langs om middels een collecte wat financiële middelen te vergaren.

Ludieke stunts in de afgelopen jaren waren de ontvoering van zeehond Jannes uit Pieterburen, het weghalen van de keet van het klusprogramma “In Holland staat een huis” en de DE-kop bij de rotonde van Joure.

Meer informatie is te vinden op www.geitefok.com.
 

Markten

Weekmarkten:

 • Gorredijk: woensdagmiddag;
 • Noordwolde: vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur;
 • Oosterwolde: donderdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur;
 • Wolvega: woensdagochtend van 08.00 tot 12.00 uur.

Andere markten:

 • Makkinga: Vlomarkt op iedere laatste zaterdag van de maanden maart t/m november;
 • Oldeberkoop: Berkoper markt op de laatste woensdag van juli.
 • Oldeberkoop: Friese Streekmarkt op iedere eerste zaterdag van de maanden mei t/m oktober (van 10.00 uur tot 16.00 uur).

Hertenkamp en Koepelbosch

Eind 2010 is, onder auspiciën van Plaatselijk Belang Oldeberkoop, een commissie ingesteld die als taak had het sterk gedateerde Hertenkamp naast het Koepelbosch te revitaliseren c.q. uit te breiden en opnieuw in te richten.

Tijdens overlegmomenten en brainstormsessies met o.a. Staatsbosbeheer en Landschapsbeheer Friesland ontstonden er ideeën over één groot project waarbij ook het Koepelbosch onderdeel werd van de opdracht.

Na een zorgvuldige voorbereiding heeft dit geresulteerd in een drietal rapporten:

De rapportage van Bureau Noordpeil  (pdf, 14,42 Mb) bestaat uit een visie op de bestaande situatie en een inrichtingsplan voor de toekomst.

In het projectplan van Landschapsbeheer Friesland (pdf, 1,04 Mb) komen de uitvoering, begroting en financiering aan de orde.

Het rapport van Nico Kloppenborg (pdf, 34,1MB) bevat onderzoek, analyse en advies betreffende het Koepelbosch en de Biezejagersbrink.
 

Mocht u na lezing van deze rapportages nog vragen of aanmerkingen dan wel mogelijk interessante ideeën hebben, dan horen wij dat graag.

Namens de projectgroep,
Wim Molenaar, telefoon: (0516) 45 14 13, mobiel: (06) 51 54 77 70, email: [email protected]

Stichting Instandhouding Bonifatiuskerk Oldeberkoop

Over de SIBO

De Bonifatiuskerk als beeldbepalend rijksmonument en ontmoetingsplek is van grote waarde voor ons dorp. De kerk is voor de hele dorpsgemeenschap beschikbaar voor kerkdiensten, trouw- en rouwdiensten, uitvoeringen van plaatselijke muziekgroepen, kerstfeest, klassieke concerten onder auspiciën van de stichting Muziek op Stapel en als een van de locaties voor de jaarlijkse kunst- en kijkroute Open Stal. De kerkelijke gemeente is eigenaar van de monumentale dorpskerk maar hij is als het ware van ons allemaal. De kerkelijke gemeente is te klein om de kosten van het onderhoud van dit cultureel erfgoed alleen te dragen. Daarom is de SIBO opgericht. Door als SIBO bij te dragen in de kosten van restauratie en beheer kunnen aanvragen gedaan worden bij subsidieverstrekkers en fondsen. Cofinanciering en draagvlak in het dorp is een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van bijdragen uit allerlei landelijke en plaatselijke fondsen.

Een van de eerste acties waar de SIBO zich voor heeft ingezet was de restauratie van de ringmuur. U hebt die ongetwijfeld gezien. En u ziet ook hoe bij het toegangspad een opvallend poortgebouw staat. Dat is een reconstructie naar het voorbeeld van een oude prent van Cornelis Pronk uit 1732. Het opnieuw zichtbaar maken van deze oude poort was een grote wens in het dorp. De SIBO heeft zich hiervoor ingezet. Ook de wijzerplaten op de toren zijn gerestaureerd met steun van de SIBO. Het toegangspad is opnieuw bestraat op de oorspronkelijke manier met karakteristieke gele klinkers. U ziet het resultaat!

In 2017 en 2018 zijn de vier steunberen  aan de achterzijde van de kerk gerestaureerd en werd op enkele plekken het voegwerk van de buitenmuren van de kerk hersteld. Ook voor de komende jaren is er op advies van de Monumentenwacht steeds een onderdeel van het gebouw aan de beurt voor restauratie. In 2019 zal de herenbank worden behandeld tegen houtborende insecten. En de bliksemgeleiding zal opnieuw worden vastgezet. 

In 2021 is er groot periodiek onderhoud uitgevoerd aan de kerk. De staat van de kerk was op zich goed maar om het gebouw in een goede conditie te houden blijft regelmatig onderhoud zeer belangrijk.
Aan de buitenzijde van de kerk is er o.a. opnieuw gevoegd en is er op verschillende plekken het dak gerepareerd.
Aan de binnenzijde van de kerk zijn er leuningen geplaatst in de toren en zijn de vloeren daar ook hersteld.
Rondom de kerk is er werk uitgevoerd aan de fundering. Het onderhoud zelf is uitgevoerd door Aannemersbedrijf Houwer-Jansen i.o.v. de Protestantse Gemeente te Olde- en Nijeberkoop. Het werk is uitgevoerd met medewerking van SBKG Noord Nederland (Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen).
Wij zijn erg blij met de steun van onze donateurs.

Wilt u ook donateur worden dan kunt u contact met ons opnemen. Dan kan via de mail: [email protected]

U kunt ons ook volgen via Facebook: @StichtingSIBO 

Het SIBO-bestuur,

Huub Derks, voorzitter

Douwe Sijens, secretaris

Klaas de Jong, penningmeester

Joost Prins, bestuurslid communicatie

Plaatselijk Belang maakt uw stem hoorbaar

Plaatselijk Belang is er voor jou.

Plaatselijk Belang Oldeberkoop is een vereniging van en voor inwoners uit Oldeberkoop. Wij behartigen de belangen van Oldeberkoop en haar inwoners nu en in de toekomst. Verbinden, Samenwerken en elkaar Versterken zijn hierbij het uitgangspunt.

Wat doen wij voor jou?

Wij vertegenwoordigen de inwoners van Oldeberkoop en zijn aanspreekpunt bij diverse (overheids)instanties zoals bijvoorbeeld gemeente, provincie en woningbouwverenigingen. Wij gaan namens jou in gesprek met deze instanties met als doel veranderingen of verbeteringen voor het dorp te realiseren. En ons dorp nu in de toekomst aantrekkelijk voor haar inwoners, ondernemers en toeristen te houden.

Ook wordt toerisme en recreatie in Oldeberkoop door ons gestimuleerd en verlenen wij financiële steun aan plaatselijke projecten en activiteiten. Daarnaast overleggen wij met organisaties die iets willen organiseren in het dorp en beheren wij dorpseigendommen zoals het Sterrenbos, het Molenbosch en het hertenkamp in het Koepelbosch. Leden van het bestuur van Plaatselijk Belang zijn waar nodig aanwezig bij evenementen die in en voor het dorp zijn georganiseerd.

Waar houden wij ons mee bezig?

Bijvoorbeeld:

* Wonen in het dorp (kan er nog gebouwd worden en zo ja waar en hoe?);

* Ontwikkeling van een toekomstvisie voor Oldeberkoop (hoe willen we als inwoners dat het dorp zich gaat ontwikkelen);

* De zorg voor het onderhoud en de verbetering van onze eigendommen (bossen, hertenkamp, publieke banken, etc.);

* Activiteiten door verenigingen van Plaatselijk Belang bijvoorbeeld: Actief Oldeberkoop, Stichting Promotie Oldeberkoop en Hertenkamp;

* Coördineren van de inzet van vrijwilligers bij het onderhoud van het dorp. 

Uiteraard staan wij open voor jouw ideeën en opmerkingen!

Wil je ons helpen? Wordt lid en/of help mee!

Als wij onze krachten bundelen, kunnen veel ideeën werkelijkheid worden. Oldeberkoop is een actief dorp met al meer dan 500 gezinnen die lid zijn Plaatselijk Belang. Ideaal zou zijn dat iedere bewoner of elk gezin lid is van Plaatselijk Belang. Ook zijn wij op zoek naar leden die actief willen bijdragen in projectgroepen van Plaatselijk Belang.

Bent je nog geen lid en/of wil je je aanmelden voor een projectgroep, neem dan contact op met ons secretariaat: 

Bianka Terpstra

Oosterwoldseweg 43-B, 8421 RP Oldeberkoop

[email protected]

Like ons op Facebook: plaatselijkbelangoldeberkoop

Volg ons opTwitter: @PBOldeberkoop

De jaarlijkse contributie bedraagt voor een gezin minimaal € 10,00.

Alleenstaanden betalen minimaal € 7,00 per jaar

Vrouwen van nu

De afdeling Oldeberkoop e.o. Vrouwen van Nu heeft een kleine 100 leden. De leden komen uit Oldeberkoop, Nijeberkoop, Nijeholtpade en zelfs uit Boyl en Noordwolde. De afdeling is een onderdeel van Vrouwen van Nu in Fryslân, die weer deel uit maakt van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu. Het is een organisatie van vrouwen met hart voor de leefomgeving, die elkaar willen ontmoeten, hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die met krachtige stem willen participeren in hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen.

De vrouwen van afdeling Oldeberkoop e.o. komen van september tot en met april maandelijks bijeen om:

 • elkaar te ontmoeten in een gezellige sfeer
 • te genieten van gastsprekers met boeiende onderwerpen
 • ervaringen met elkaar te delen
 • kennis en handvaardigheden op te doen via diverse interessante cursussen

  De volgende activiteiten* staan gepland voor 2019-2020:

 • 25 september: Lezing door Jan Reinier de Jong over duurzame landbouw en energie. Aanvang 19:45 uur
 • 23 oktober: Dochters van schilder Klaas Koopmans vertellen over het leven en werk van hun vader. Aanvang 19:45 uur
 • 20 november: Verrassingslezing verzorgd door een contactgroep van onze afdeling. Aanvang 19:45 uur
 • 8 januari: Nieuwjaarsreceptie van 16:00 – 18:00
 • 22 januari: Jaarvergadering met na het officiële gedeelte; stoel yoga door Loes Baldé. Aanvang 19:45
 • 19 februari: Lezing Vrouwen van Nu door de jaren heen. Aanvang 19:45 uur
 • 25 maart: Lezing door Arnold Pilon over Jemen, een parel in Arabië. Aanvang 19:45 uur
 • 25 april: Viering 100-jarig bestaan Vrouwen van Nu afd. Oldeberkoop e.o.

  *Mochten deze activiteiten u interesseren? word dan lid van de Vrouwen van Nu. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderstaand contactpersoon.

Als lid van de afdeling kunt u meedoen met het koor “Donna d’Ora”, deelnemen aan een literatuurgroep of een tuingroep, met andere leden wandelen, fietsen, creatief bezig zijn, rummikubben, nordic-walken of (culturele) uitstapjes maken.

Staat u open voor nieuwe ontmoetingen en ervaringen? Vrouwen van Nu, afdeling Oldeberkoop e.o. is dan dé vereniging om lid van te worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annette Elsinga, tel. 06-20556174, of per e-mail via [email protected]

Stichting Welzijn op Dorpse Schaal

Stichting Welzijn op Dorpse Schaal (SwoDs) is in 2013 als initiatief ontstaan tijdens de bouw van MFA MeJander. Met deze MultiFunctionele Accommodatie wilde Oldeberkoop een ontmoetingsplek  ontwikkelen met een breed aanbod van activiteiten voor verschillende doelgroepen. 

Welzijn op Dorpse Schaal richtte zich in eerste instantie op het ontwikkelen van activiteiten voor de ouderen in het dorp. Deze activiteiten bleken al snel succesvol:  ondertussen nemen gemiddeld 40 mensen per week deel aan de activiteiten, verspreid over 2 dagen. Vanaf 10 uur wordt na een warm onthaal gezamenlijk koffiegedronken, waarna een activiteit wordt gedaan. Dit loopt zeer uiteen, van beweging, tot creatief, tot muziek en allerlei ander vermaak. Tussen de middag wordt een vers bereide warme maaltijd geserveerd. Daarna is nog voldoende tijd voor gezelligheid, een spelletje, en na de thee mét koekje, gaat iedereen weer naar huis. Deze activiteiten worden begeleid door een groep vrijwilligers, ongeveer 9 personen per dag. De kosten worden zo laag als mogelijk gehouden, momenteel € 7.50 per persoon.  

Inmiddels worden naast de dagactiviteiten ook jeugd- en tieneractiviteiten georganiseerd, is er aandacht voor individueel bezoek bij mensen aan huis en begeleidt zij participatie-werkplekken. 

Gaande weg is SWoDs uitgegroeid tot een centrale spil in Oldeberkoop op het gebied van Welzijn,  met een duidelijke toekomstvisie, namelijk Oldeberkoop als generatiebestendig en zelfredzaam dorp. 

Wilt u meer weten over de stichting, of de dagactiviteiten, tienerwerk of u aanmelden als vrijwilliger? Neem dan contact met ons op; dat kan via mail naar [email protected], of even bellen naar 06-44382404.

Via Facebook zijn we te volgen met actuele informatie.

Steunpunt Vrijwillige Inzet

In samenwerking met verenigingen en vrijwilligersorganisaties probeert Steunpunt Vrijwillige Inzet het vrijwilligerswerk te versterken door vraag en aanbod rondom vrijwilligerswerk in beeld te brengen en op elkaar af te stemmen. Aan de hand van wensen en mogelijkheden van de vrijwilliger worden passende vrijwilligersactiviteiten gezocht en aangeboden.

Waarvoor kunt u bij Steunpunt Vrijwillige Inzet terecht?

 • Inzage in de vrijwilligersvacatures;
 • Ondersteuning bij het vinden van passend / flexibel vrijwilligerswerk;
 • Informatie over rechten en plichten van vrijwilligers;
 • Ook kunt u bij ons terecht met ideeën en vragen betreffende het vrijwilligerswerk.

Betrokkenheid bij vrijwilligerswerk is voor veel mensen een leuke manier om andere mensen te leren kennen en/of een bijdrage te leveren aan een prettige leefomgeving.

Mensen die vrijwilligerswerk zoeken of organisaties die vrijwilligers zoeken kunnen terecht bij ons kantoor in Oosterwolde: De Kompaan, Moskampweg 3-5, telefoon (0516) 56 72 38. Het kantoor is elke dinsdag, woensdag en donderdag geopend van 8.30 tot 16.30 uur.

Woongroep De Wolden

Woonvorm De Wolden is een voorziening voor mensen met een dubbele handicap. Het dubbele huis wordt bewoond door twaalf cliënten. Men is vrij om de eigen leefruimte naar eigen inzicht in te kleden.

Inmiddels wonen drie mannen in een huis tegenover de woonvorm, twee vrouwen in het huis naast de woonvorm en een vrouw in een ouderenwoning verderop in de Grietmansstraat. Daarnaast is er een project van cliënten die zelfstandig wonen in Gorredijk. Overdag gaan cliënten op verschillende locaties aan het werk. De cliënten nemen daarnaast vaak deel aan allerlei activiteiten, die meestal buiten het dorp plaatsvinden.

Geert Lammertslaan 9, Oldeberkoop.
Telefoonnummer: (0516) 45 13 25.