Oldeberkoop, verscholen tussen natuurschoon.

Oldeberkoop, verscholen tussen natuurschoon.

Goed bereikbaar vanaf de weg Oldeberkoop-Makkinga ligt de Delleboersterheide, een 195 hectare groot beekdallandschap van It Fryske Gea. Tot het gebied behoren ook De Hoorn en de Catspoele. Op het heideterrein groeien struikheide, dopheide , kraaiheide en lavendelheide. In het midden daarvan liggen veenputten met levend hoogveen. Verder komen er delen bos en meanders van het gekanaliseerde riviertje de Kuunder voor. Vlinders zijn hier talrijk aanwezig, waaronder het heideblauwtje en de zeldzame kommavlinder. Wat vogels betreft vallen hier boompieper, geelgors en roodborsttapuit op, van de reptielen de gladde slang, de adder en de ringslang en van de amfibien de levendbarende hagedis en de hazelworm. Van de zoogdieren hebben zowel de das als de vos hier hun hol.

De Hoorn

De Hoorn bestaat uit rivierduintjes met heischrale graslandjes langs de vroegere loop van de Kuunder. De veldleeuwerik komt hier nog talrijk voor. Net zoals op de heide grazen hier kudden Schotse hooglanders, exmoor ponys en Drentse heideschapen. In het midden van het gebied ligt een zogenoemde pingoruine, een geologisch overblijfsel uit de ijstijd. Op de grens van de Hoorn staat de Waldushut , een primitief onderkomen opgebouwd met heideplaggen, zoals die in de Stellingwerven in het verleden veelvuldig voorkwam.

Catspoele

Het hele gebied, maar vooral de Catspoele, is enorm belangrijk voor libellen. Er zijn ruim vijftig soorten waargenomen (in heel Nederland … soorten). Aan de oever is een speciale vlonder aangelegd om deze insecten te observeren. Van daar heeft men een fraai uitzicht over het hele gebied. In en bij de Catspoele wordt tevens de zeldzame poelkikker aangetroffen. De dodaars wordt er jaarlijks als broedvogel genoteerd.