De Dreijer

logo dreijer nw


Stichting Dorpsblad De Dreijer


Ontstaan
De Dreijer is één van de oudste dorpsbladen in Friesland. Begin jaren zestig van de vorige eeuw bestond er behoefte aan een eigen contactorgaan voor de gezinnen van de dorpen Olde- en Nijeberkoop. Men werd wel voorzien van informatie via allerhande bladen, maar het eigene van de dorpsgemeenschappen werd daarbij gemist. Derhalve nam de kerkenraad het initiatief om te onderzoeken hoe in deze leemte kon worden voorzien.

Grondlegger en promotor van dit alles was ds. Krikke, destijds predikant van de kerkelijke gemeente Olde- en Nijeberkoop. Er bestond al geruime tijd het plan om, uitgaande van de plaatselijke hervormde gemeente, een contactorgaan te verspreiden ten behoeve van alle gezinnen in Olde- en Nijeberkoop. Vrijwel gelijktijdig is toen besloten ook de plaatselijke verenigingen en organisaties van het blad gebruik te laten maken. De eerste Dreijer verscheen in september 1962.

De Dreijer, van oorsprong een uitgave van de kerk- en dorpsgemeenschap Olde- en Nijeberkoop, draait sinds 1970 op een aantal onafhankelijke vrijwilligers die op persoonlijke titel handelden. Het was een commissie zonder rechtspersoonlijkheid. Inmiddels is het dorpsblad ondergebracht in een stichting. Het blad verschijnt maandelijks.

Naam
De naam DREIJER is afkomstig van de bekende Stellingwerver, wijlen H.J. Bergveld uit Appelscha. Hij heeft getracht een naam te vinden die aansloot bij het doel van het op te richten blad. Hij is toen terechtgekomen bij DREIJER (in het Nederlands wartel of draaiwartel). De Dreijer symboliseert het mechanisme van een wartel. Het beoogt een hechte verbinding tot stand te brengen tussen mensen, verenigingen, organisaties etc. in Olde- en Nijeberkoop, elk met behoud van ieders zelfstandigheid.

Redactie
De redactie wordt gevormd door:
mevr. H. Lussing Oosterwoldseweg 8 8421 PA Oldeberkoop 0516 451322 (tevens eindredactie)
de heer S. ter Heide Grietmansstraat 5 8421 RK Oldeberkoop 0516 451491
de heer J. Nijboer Schuinpad 28 8421 PX Oldeberkoop 0516 451789
de heer A. Meestringa, Oosterwoldseweg 60a, 8421 RN Oldeberkoop, tel. 06-16580653
mevr. M. v.d. Meulen-de Vries Schuinpad 20 8421 PX Oldeberkoop 0516 451715 e-mail  administratie/abonnementen.

De kopij dient voor de 10e van elke maand te worden ingeleverd bij het redactieadres: Oosterwoldseweg 8, 8421 PA Oldeberkoop of per e-mail te worden gezonden naar: info@dedreijer.nl 

Anonieme inzendingen of stukken zonder duidelijk adres van de afzender worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich altijd het recht voor stukken in te korten of niet tot plaatsing over te gaan.

Abonnement
Een abonnement op de Dreijer kost momenteel minimaal € 12,00 per jaar, maar meer mag natuurlijk ook.
 

4seizoenenAttractief