Protestantse Gemeente

bonifatiuskerk_koorGemeenteleden
De Protestantse Gemeente te Olde- en Nijeberkoop is een kleine gemeente met 74 belijdende leden, 56 doopleden en circa 62 overigen. (De Protestantse Kerk kent twee soorten leden: doopleden en belijdende leden. Daarnaast is er de groep overigen, bestaande uit gastleden, niet-gedoopte kinderen van gemeenteleden en personen die blijk geven van verbondenheid met de kerkelijke gemeente. De term geboorteleden bestaat niet meer.) Het aantal pastorale eenheden bedraagt circa 120 volgens de Ledenregistratie PKN (LRP). De predikantsplaats wordt in deeltijd vervuld (6/12).

Kerkelijke gebouwen en begraafplaatsen
De Bonifatiuskerk, centraal gelegen in het dorp op het adres Willinge Prinsstraat 2, is het kerkgebouw van de gemeente. De primaire functie van deze monumentale middeleeuwse dorpskerk is de beschikbaarheid voor de zondagse eredienst en voor kerkelijke trouw- en rouwdiensten. Het gebouw wordt ook gebruikt voor cultureel-maatschappelijke doelen, zoals de jaarlijkse kunstmanifestatie Open Stal en concerten die worden georganiseerd door Muziek op Stapel en plaatselijke muziekgezelschappen.

De consistorie op het adres Willinge Prinsstraat 5 is eveneens eigendom van de kerkelijke gemeente. Dit gebouw wordt gebruikt voor vergaderingen, de zondagsschool, catechisatie en andere toerustingsbijeenkomsten. Op de eerste verdieping is de werkkamer van de predikant. Zij is daar in beginsel in de eerste helft van de week bereikbaar. Het gebouw is ook beschikbaar voor Open Stal en als nevenruimte voor medewerkers aan muziekuitvoeringen.

De begraafplaatsen in Olde- en Nijeberkoop en de klokkenstoel op de begraafplaats in Nijeberkoop zijn per 1 januari 2012 door de Protestantse Gemeente met alle rechten en plichten overgedragen aan de seculiere Stichting Begraafplaatsen Olde- en Nijeberkoop. Administrateur is de heer Wilco Bouma, telefoon: (0516) 45 13 04.

Contactpersoon is de heer Jan Berend van Elp, Molenlaantje 4, 8421 PM Oldeberkoop. Telefoon: (0516) 45 18 63. Email: jbvanelp@hotmail.com.

Kerkdiensten
De wekelijkse kerkdiensten in de Bonifatiuskerk beginnen elke zondagmorgen om 09.30 uur. Voorgangers zijn de eigen predikant, of predikanten uit de wijde omgeving die zijn aangezocht door een preekvoorziener (mevrouw Jenneke Been, telefoon: (0516) 42 66 04). Drie vrijwilligers-organisten werken bij toerbeurt mee aan de kerkdiensten. Enkele gemeenteleden en andere belangstellenden fungeren bij toerbeurt als koster. De in elke kerkdienst aanwezige bloemen worden verzorgd door de diaconie.

Doop
Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen daarvoor contact opnemen met de predikant of een van de ouderlingen (zie overzicht kerkenraad).

Avondmaal
De Maaltijd van de Heer wordt vier maal per jaar gevierd. De kerkenraad verwelkomt de deelname van ieder die gehoor geeft aan de uitnodiging. Ouders kunnen met hun kinderen aan de Maaltijd deelnemen. In bijzondere gevallen kan het Avondmaal worden bediend bij zieken thuis of in een ziekenhuis.

Trouwdiensten
Aan bruidsparen die hun huwelijk kerkelijk in onze gemeente willen laten inzegenen wordt verzocht zich in verbinding te stellen met de predikant, mevrouw ds. G. Martens, telefoon: (0513) 54 21 36.

Voor het gebruik van de kerk voor trouw- en uitvaartdiensten door niet-gemeenteleden kunt u contact opnemen met de heer J.B. van Elp.

Zondagsschool
Elke week wordt in de consistorie zondagsschool gehouden, behalve tijdens de schoolvakanties. Af en toe maken de kinderen een deel van de kerkdienst mee en werken daar zo mogelijk aan mee. Contactpersoon is Elly van Elp: telefoon: (0516) 45 18 63.

Catechese
Gezien het kleine aantal kinderen is er slechts één catechesegroep, bij voorkeur onder de hoede van de predikant. Voor deelname aan de belijdeniscatechisatie moet vooraf overleg worden gepleegd met de predikant.

Vorming en Toerusting
Vorming betekent persoonlijke ontwikkeling. Het gaat erom dingen aan de weet te komen waardoor je kijk op het leven en het geloven kan worden beïnvloed en veranderd. Vormingsactiviteiten richten zich op personen binnen en buiten de kerkelijke gemeente. Toerusting richt zich op het aanleren van vaardigheden voor kerkelijke werkzaamheden. Het gaat daarbij om toerusting rond bijbel, geloof en kerkelijke organisatie. Gezien de grootte van onze gemeente doen we samen met kerkelijke gemeenten in de buurt aan vorming en toerusting. Daartoe verschijnt jaarlijks een aanbod van activiteiten waarop ingeschreven kan worden: het bekende 'Gele boekje'. Contactpersoon is Marina Jansen, telefoon: (0516) 44 19 23.

Kerkenraad
Predikant
ds. G. Martens, Bospad 10, 8415 AN Bontebok. Telefoon: (0513) 54 21 36, mobiel: (06) 33 90 09 80.

Scriba
J.A. Sijens-Bosma, Willinge Prinsstraat 18, 8421 PE Oldeberkoop. Telefoon: (0516) 85 01 80.

Ouderlingen
J. Bakker-de Haan, Oosterwoldseweg 56, 8421 RM Oldeberkoop. Telefoon: (0516) 45 17 91.
S. Been, Bekhof 1, 8421 DD Oldeberkoop. Telefoon: (0516) 42 66 04.
M. Meijer-van Heeringen, Grietmansstraat 38, 8421 RD Oldeberkoop. Telefoon: (0516) 45 14 70.
J.A. Sijens-Bosma, Willinge Prinsstraat 18, 8421 PE Oldeberkoop. Telefoon: (0516) 85 01 80.

Diakenen
H. de Haan Het Hooge 37 Oldeberkoop 0516 851181
M. Keuning Oosterwoldseweg 45 Oldeberkoop 0516 451556

Kerkrentmeesters
J.B. van Elp, Molenlaantje 4, 8421 PM Oldeberkoop. Telefoon: (0516) 45 18 63.
A. Mennega, Binnenweg 13, 8475 EE Nijeholtpade. Telefoon: (0561) 68 93 98.
D. Sijens Willinge Prinsstraat 18 8421 PE Oldeberkoop 0516 850180

Kerkrentmeesterlijk beheer
Het college van kerkrentmeesters is belast met het beheer en de administratie van de kerkelijke gemeente. De primaire taak van het college is het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente.

De taakverdeling is als volgt:
Ledenadministratie: Auke Mennega.
Kerkelijke gebouwen (medegebruik en toezicht consistorie): Jan Berend van Elp.
Administratie (personeel en financieel): Douwe Sijens.
Coördinatie Kerkbalans en Solidariteitskas: Auke Mennega.

IBAN: NL43FVLB0635809702 ten name van CvK PG Olde- en Nijeberkoop te Oldeberkoop.

Stichting Instandhouding Bonifatiuskerk Oldeberkoop (SIBO)
Deze in 2009 opgerichte seculiere stichting heeft als doel bij te dragen aan de onderhoudskosten. Iedereen die de instandhouding van het kerkgebouw en de ringmuur als monumentaal en cultureel erfgoed van belang vindt, kan donateur worden of een eenmalige bijdrage overmaken op IBAN: NL15RABO0108433854  ten name van SIBO te Oldeberkoop. Meer informatie is op deze website te vinden in het artikel over SIBO.

4seizoenenAttractief