School en Kerk

School en Kerk

Basisschool De Tjongeling

OBS De Tjongeling, een school midden in het dorp:

 • Onze school is een open huis, waar een ieder zich thuis voelt.
 • Vriendjes en vriendinnetjes uit het dorp zitten met elkaar op school.
 • De leerling staat centraal: we willen eruit halen wat erin zit.
 • Samen met de ouders werkt het team aan de ontwikkeling van ieder kind.
 • Er wordt veel geïnvesteerd in nieuwe ontwikkelingen om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden.
 • De school heeft een professioneel en betrokken team.
 • De school gebruikt moderne methodes, het leerlingvolgsysteem is up to date.
 • Computers en nieuwe digitale borden ondersteunen ons onderwijs.
 • Alle groepen werken met dag- en weektaken om het zelfstandig werken te stimuleren.
 • Er wordt veel tijd gestoken in de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.
 • Godsdienst- en humanistisch vormende lessen worden aan leerlingen van belangstellende ouders aangeboden.
 • Er wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van de creativiteit van uw kind.
 • Leren en plezier hebben gaan hand in hand op onze school.
 • De school heeft een betrokken oudervereniging en medezeggenschapsraad.
 • Een goed contact en samenwerking met ouders is voor ons van cruciaal belang.
 • Er vinden diverse buitenschoolse activiteiten plaats.
 • Er wordt ruim tijd besteed aan sportactiviteiten en culturele uitstapjes.
 • Op onze website kunt u nog veel meer informatie lezen: www.obsdetjongeling.nl.
 • En … er wordt nog veel meer gedaan!

OBS De Tjongeling: samen maken we het verschil!

Directeur: Margriet Schreuder-Wijnand
Willlinge Prinsstraat 16
8421 PE Oldeberkoop
Telefoon: (0516) 45 16 36 / (06) 51 23 46 80
E-mail: [email protected]

Peuterspeelzaal

Kinderen vanaf 2 jaar kunnen Peuterspeelzaal Berend Botje bezoeken.

Onder deskundige leiding leren peuters te spelen met andere kinderen en met elkaar om te gaan in groepsverband. Daarnaast worden de peuters creatief gestimuleerd door het maken van eenvoudige werkstukjes. Er wordt aandacht besteed aan onder andere Sinterklaas en Kerst. Aan het eind van het schoolseizoen vindt een uitstapje plaats.

De peuterspeelplaats wordt geleid door Barbara Oenema. Er wordt gewerkt met vaste vrijwilligers.

De peuterspeelplaats is gevestigd in MFA MeJander te Oldeberkoop.
De openingstijden zijn: dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen van 8.30 tot 11.30 uur.
Het adres is: Willinge Prinsstraat 24 te Oldeberkoop. Telefoon tijdens de openingsuren: (06) 27 32 82 46. Buiten de openingstijden kunt u bellen met Stichting Scala: (0516) 56 72 20.

Meer informatie kunt u vinden op www.scala-welzijn.nl (Home –> Ouders & Kinderen –> Peuterspeelzalen).

Protestantse Gemeente

 

Gemeenteleden
De Protestantse Gemeente te Olde- en Nijeberkoop is een kleine gemeente met 53 belijdende leden, 26 doopleden en circa 18 overigen. De Protestantse Kerk kent twee soorten leden: doopleden en belijdende leden. Daarnaast is er de groep overigen, bestaande uit gastleden, niet-gedoopte kinderen van gemeenteleden en personen die blijk geven van verbondenheid met de kerkelijke gemeente. Het aantal pastorale eenheden bedraagt circa 90 volgens de Ledenregistratie PKN (LRP). De predikantsplaats wordt in deeltijd vervuld.

Kerkelijke gebouwen en begraafplaatsen
De Bonifatiuskerk, centraal gelegen in het dorp op het adres Willinge Prinsstraat 2, is het kerkgebouw van de gemeente. De primaire functie van deze monumentale middeleeuwse dorpskerk is de beschikbaarheid voor de zondagse eredienst en voor trouw- en rouwdiensten. Het gebouw wordt ook gebruikt voor cultureel-maatschappelijke doelen, zoals de jaarlijkse kunstmanifestatie Open Stal en concerten die worden georganiseerd door Muziek op Stapel en plaatselijke muziekgezelschappen.

De consistorie op het adres Willinge Prinsstraat 5 is eveneens eigendom van de kerkelijke gemeente. Dit gebouw wordt op dit moment gebruikt voor bewoning.

Diaconietuin

Sinds een aantal jaren heeft Oldeberkoop een diaconietuin. De diaconietuin is onderdeel van de diaconie van de Protestantse gemeente Olde- en Nijeberkoop.  De diaconietuin geeft de mogelijkheid aan mensen die in hun eigen tuin geen ruimte hebben voor een groententuin, voor een kleine prijs een perceel te huren om hier groenten en fruit te telen. De huuropbrengsten van de diaconietuin zijn ten bate van de senioren- en jongeren-activiteiten in Oldeberkoop.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. M. Keuning, m_[email protected]

Diaconiehuis

Sinds 1 februari 2017 is de diaconie eigenaar van de woning Geert Lammertslaan 50 te Oldeberkoop. Het beheer van de woning wordt gedaan door de Stichting Diaconiehuis.

Het huis wordt gemeubileerd en van inventaris voorzien verhuurd aan mensen en gezinnen, die te maken hebben met een crisis in hun leven en kortdurend onderdak nodig hebben.

Dat onderdak willen wij bieden.
Ongeacht woonplaats of achtergrond, een ieder die te maken heeft met woningnood kan een beroep doen op het diaconiehuis.
De woning kan voor een periode van maximaal twee keer 3 maanden gehuurd worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annelies Brandsma
06 44382404

Begraafplaats
De begraafplaatsen in Olde- en Nijeberkoop en de klokkenstoel op de begraafplaats in Nijeberkoop zijn per 1 januari 2012 door de Protestantse Gemeente met alle rechten en plichten overgedragen aan de seculiere Stichting Begraafplaatsen Olde- en Nijeberkoop.

Contactpersoon: dhr. W. Akkerman. [email protected]

Meer informatie vindt u op: www.begraafplaatsoldeberkoopnijeberkoop.nl

 
Kerkdiensten
De wekelijkse kerkdiensten in de Bonifatiuskerk beginnen elke zondagmorgen om 09.30 uur. Voorgangers zijn de eigen predikant, of predikanten uit de wijde omgeving die zijn aangezocht door een preekvoorziener, Dhr. Simon Been, telefoon: (0516) 42 66 04). Verschillende vrijwilligers-organisten werken bij toerbeurt mee aan de kerkdiensten. Enkele gemeenteleden en andere belangstellenden fungeren bij toerbeurt als koster. De in elke kerkdienst aanwezige bloemen worden verzorgd door de diaconie en na de dienst weg gegeven.

Doop
Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen daarvoor contact opnemen het scriba, zie overzicht kerkenraad.

Avondmaal
De Maaltijd van de Heer wordt vier maal per jaar gevierd. De kerkenraad verwelkomt de deelname van ieder die gehoor geeft aan de uitnodiging. Ouders kunnen met hun kinderen aan de Maaltijd deelnemen. In bijzondere gevallen kan het Avondmaal worden bediend bij zieken thuis of in een ziekenhuis.

Trouwdiensten
Aan bruidsparen die hun huwelijk kerkelijk in onze gemeente willen laten inzegenen wordt verzocht zich in verbinding te stellen met het scriba.

Voor het gebruik van de kerk voor trouw- en uitvaartdiensten door niet-gemeenteleden kunt u contact via het scriba opnemen.

Vorming en Toerusting
Vorming betekent persoonlijke ontwikkeling. Het gaat erom dingen aan de weet te komen waardoor je kijk op het leven en het geloven kan worden beïnvloed en veranderd. Vormingsactiviteiten richten zich op personen binnen en buiten de kerkelijke gemeente. Toerusting richt zich op het aanleren van vaardigheden voor kerkelijke werkzaamheden. Het gaat daarbij om toerusting rond bijbel, geloof en kerkelijke organisatie. Gezien de grootte van onze gemeente doen we samen met kerkelijke gemeenten in de buurt aan vorming en toerusting.


Kerkenraad

Predikant,
Ds. J. Droogsma

Prese
Mevr. M. Keuning

Scriba
Mevr. R. Pen-Eisses,
Tel: 06-58904590

e-mail: [email protected]

Ouderlingen
Mevr. R. Pen-Eisses
Dhr. J.B. van Elp
Mevr. M. Jansen- Pampiermole
Dhr. D. Sijens

Diakenen
Mevr. M. Keuning.
Dhr. A Terpstra
Mevr. A. de Vries-Elzinga

 Kerkrentmeesters
Dhr. J.B. van Elp
Dhr. A. Mennega
Dhr. D. Sijens

Kerkrentmeesterlijk beheer
Het college van kerkrentmeesters is belast met het beheer en de administratie van de kerkelijke gemeente. De primaire taak van het college is het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente.

De taakverdeling is als volgt:
Ledenadministratie: Griet Terpstra
Kerkelijke gebouwen (medegebruik en toezicht consistorie): Jan Berend van Elp.
Administratie (personeel en financieel): Douwe Sijens.
Coördinatie Kerkbalans en Solidariteitskas: Auke Mennega.

Kerkrentmeesters : IBAN: NL74 INGB0652915000 ten name van CvK PG Olde- en Nijeberkoop te Oldeberkoop.

Diaconie: IBAN: NL02 RABO 0373710755 t.n.v. CvK Diaconie PG Olde- en Nijeberkoop te Oldeberkoop

Stichting Instandhouding Bonifatiuskerk Oldeberkoop (SIBO)
Deze in 2009 opgerichte seculiere stichting heeft als doel bij te dragen aan de onderhoudskosten. Iedereen die de instandhouding van het kerkgebouw en de ringmuur als monumentaal en cultureel erfgoed van belang vindt, kan donateur worden of een eenmalige bijdrage overmaken op IBAN: NL15RABO0108433854  ten name van SIBO te Oldeberkoop. Meer informatie is op deze website te vinden in het artikel over SIBO.