Verenigingen Overige Oldeberkoop

Uitvaartvereniging De Laatste Eer

 

Vereniging voor begraven en cremeren
Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” in Oldeberkoop, opgericht in 1917, heeft als doelstelling op basis van onderlinge solidariteit en nabuurschap, een overledene op een waardige wijze naar de laatste rustplaats te brengen, zonder enige vorm van winstbejag. De vereniging is aangesloten bij de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland.

Wat kunt u verwachten van onze vereniging
Om de verzorging van de uitvaart in deze moderne en veeleisende maatschappij op een hoog peil te kunnen houden, is gekozen voor samenwerking met een professionele uitvaartverzorger. Deze regelt de complete begrafenis of crematie en heeft de algemene leiding van de uitvaart. Vanzelfsprekend gebeurt dit in nauw overleg met en volgens de wensen van de nabestaanden. ”De Laatste Eer” hanteert hierbij het uitgangspunt dat ieder, voor zover wettelijk mogelijk, vrij moet zijn om de uitvaart naar eigen inzicht in te richten.

 Hoe wordt u lid van onze vereniging
Iedereen in ons werkgebied kan lid worden van onze vereniging. Als lid dient men jaarlijks een contributie te betalen, die jaarlijks door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. Voor 2014 is de contributie als volgt vastgesteld:
voor gezinnen (kinderen beneden 18 jaar inbegrepen: € 35,00;
voor alleenstaanden: € 17,50;
voor inwonende kinderen van 18 jaar en ouder: € 17,50;
voor eenoudergezinnen met kinderen jonger dan 18 jaar: € 17,50 per jaar.
Als één of allebei de ouders/partners lid zijn, betalen kinderen tot 18 jaar geen contributie.
Wordt men op oudere leeftijd lid van onze vereniging, dan hanteert de vereniging een naar leeftijd opgestelde tabel.

Voor leden van de vereniging wordt op de kosten van de dienstverlening een korting in mindering gebracht, die jaarlijks door de algemene vergadering wordt vastgesteld. De ledenkorting voor 2014 is vastgesteld op € 925,00 per sterfgeval. Wanneer u als lid van de vereniging geen gebruik wil maken van de dienstverlening van de vereniging, dan vervalt het recht op ledenkorting indien niet vooraf met het bestuur of de uitvaartverzorger wordt overlegd.

Melding van een overlijden
Bij een overlijden dient men zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de uitvaartverzorger van onze vereniging, die dag en nacht bereikbaar is onder telefoonnummer (0521) 38 17 90 (Uitvaartverzorging Kiers, Frederiksoord).

Voor een goede dienstverlening is het van wezenlijk belang dat adreswijzigingen en wijzigingen in de gezinssamenstelling zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan de ledenadministratie.

Bestuur
- de heer J.B. van Elp, voorzitter, tel. (0516) 45 18 63;
-de heer K.de Jong, waarnemend secretaris,  tel. (0516) 45 16 30, Willinge Prinsstraat 19, 8421 PE Oldeberkoop;
-de heer S. van Randen, penningmeester, tel. (0516) 45 12 97;
- mevrouw G. Ruitenberg, ledenadministratie, tel. (0516) 45 15 38, Oosterwoldseweg 35, 8421 RR Oldeberkoop;
- de heer K. de Jong, ledenwerving, tel. (0516) 45 16 30.

E-mailadres en website
Het e-mailadres is [email protected]

Meer informatie is te vinden op www.uitvaartverenigingoldeberkoop.nl